Potpore turizmu grada Ozlja 2022

Ovim putem Vas obavještavamo da je prema Programu potpora turizmu na području Grada Ozlja za 2022. godinu osigurano 50.000,00 kn za potpore razvoju ruralnog turizma.  Svi turistički dionici koji imaju registrirane turističke objekte na području Grada Ozlja mogu ostvariti potporu za sufinanciranje sljedećih aktivnosti:

 1. Ulaganje u nove smještajne kapacitete – kako bi se podigla kvaliteta i povećao broj smještajnih kapaciteta na području Grada Ozlja potpora za ulaganje u nove smještajne kapacitete povećava se sa dosadašnjih 1.000,00 po novom ležaju na 1.500,00 kn po novom ležaju
 2. Promotivne aktivnosti – potpora se dodjeljuje u iznosu od 50% osnovice računa (bez PDV-a), a najviše do 3.000,00 kn po korisniku godišnje, a namijenjena je za sufinanciranje troškova izrade promotivnih materijala (tisak, photo, video, online) i sufinanciranje odlaska na sajmove i manifestacije
 3. Ulaganje i opremanje u turističke objekte (kušaonice, izletišta, vinotočja) – sufinancirat će se 50% osnovice računa (bez PDV-a), a najviše do 7.500,00 kn po prijavitelju godišnje
 4. Adaptacija tradicijskih (autohtonih) objekata –  u iznosu od 50% osnovice računa (bez PDV-a), a najviše do 5.000,00 kn po korisniku godišnje, Grad Ozalj će sufinancirati troškove opremanja objekta za obavljanje turističke djelatnosti (unutarnje uređenje, oprema).
 5. Edukacija turističkih djelatnika – sufinancirat će se troškovi kotizacije za sudjelovanja na seminarima, tečajevima, radionicama u iznosu od 100% osnovice računa (bez PDV-a), a najviše do 5.000,00 kn po prijavitelju godišnje
 6. Iznajmljivanje vozila (skutera, bicikala, čamaca, ATV/QUAD) – u iznosu od 50% osnovice računa (bez PDV), a najviše do 3.000,00 kn po prijavitelju godišnje, sufinancirat će se troškovi najma ili nabave vozila/plovila (skutera, bicikala, čamaca, ATV/QUAD, …)
 7. Potpora za poboljšanje uvjeta postojeće kategorizacije – Potpora podrazumijeva priznavanje troškova koji se odnose na nabavu nove opreme i uređaja, uređenje prostora (građevinski radovi, instalaterski radovi te radovi unutrašnjeg uređenja) te za nabavu namještaja za opremanje smještajnih kapaciteta, a predmetna ulaganja moraju biti vezana isključivo za prostor koji je predmet obavljanja djelatnosti na koju se odnosi Rješenje o kategorizaciji objekta. Korisniku će biti dodijeljena potpora u iznosu od 50% osnovice računa (bez PDV), a najviše do 5.000,00 kn po prijavitelju godišnje.

Maksimalan iznos godišnje isplaćen po korisniku iznosi 12.000,00 kn. Ukupan iznos za mjeru 7. Potpora za poboljšanje uvjeta postojeće kategorizacije iznosi 20.000,00 kn. Zahtjevi za sve potpore predviđene u Programu zaprimaju se do 15. prosinca 2022. godine te se mogu podnijeti osobno u pisarnicu Grada Ozlja, putem e-mail-a: grad.ozalj@ozalj.hr ili marina.tucek@ozalj.hr ili putem e-obrazaca. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispjeća i do utroška sredstava.

Zahtjevu se prilaže:

 • Izvadak ili rjeÅ¡enje iz odgovarajućeg registra
 • Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana
 • Preslika računa i dokaz (izvod) da je isti nastao i plaćen u tekućoj godini u kojoj se podnosi zahtjev
 • Preslika važećeg rjeÅ¡enja o kategoriji objekta za koji se traži potpora
 • Preslika dokaza o legalizaciji objekta (za mjere 1., 3. i 4.)
 • Foto dokumentacija prije i poslije izvrÅ¡ene investicije (za mjeru 7.)

Program-potpora-turizmu

Zahtjev za dodjelu potpora turizam 2022.